Page 31

Visitodense 2017

31 Knud den Helliges død, malet i 1843 af Christian Albrecht von Benzon. Knuds Odense – Vikingernes by Knud’s Odense – the city of Vikings • Knuds Odense – die Stadt der Wikinger DK Stå ansigt til ansigt med Knud den Hellige sekunder før det dræbende lansestød fra hans fjender. Portrætmaleren Thomas Kluge har afbildet én af de mest dramatiske begivenheder i Odenses historie: Drabet på Kong Knud i 1086. Maleriet kan ses i Møntergårdens særudstilling: ”Knuds Odense – Vikingernes by”. Udover det store maleri viser særudstillingen en række enestående fund fra Odenses tidligste historie, som ikke har været udstillet tidligere. Odense er opkaldt efter Odin og fik sit navn, fordi der i vikingetiden lå en hedensk helligdom, hvor man dyrkede de nordiske guder. Stedet blev kaldt ”Odins Vi”, og her opførte Kong Harald Blåtand en imponerende vikingeborg, der fik hele området til at summe af liv og markedshandel. Fra 980 udviklede Odense sig fra et lille kultsted til en kristen by med klostre og munke, flere kirker, en kongsgård, en helgenkonge og en fastboende befolkning. Alt det fortælles der mere om i særudstillingen, der tillige viser fund fra vikingeborgen på Nonnebakken, bispegraven ved Albani Kirke og fra de seneste arkæologiske udgravninger i byens centrum. 19.05.2017 - 31.03.18 Læs mere på www.museum.odense.dk GB Portrait painter Thomas Kluge has depicted one of the most dramatic events in the history of Odense: the killing of King Knud (Canute) in 1086. The painting is on display at Møntergården’s special exhibition: “Knud’s Odense – the city of Vikings”. Besides the large painting, the exhibition showcases a number of unique finds from Odense’s earliest history, which have not been on show before. Odense is named after Odin (Wotan), as the city was the site of a pagan shrine in Viking times, where people worshipped the Nordic gods. The site was known as “Odins Vi”, and it was here that King Harald Bluetooth built an impressive Viking fortress, transforming the entire area into a place buzzing with life and market trading. From 980, Odense developed from a small place of worship into a Christian town with monasteries and monks, several churches, a royal estate, a royal saint and a resident population. Learn all about this and more at the special exhibition, where you can also see finds from the Viking fortress on Nonnebakken, the bishop’s tomb at St Alban’s Church, and from recent archaeological digs in the city centre. 19.05.2017–31.03.18 For further information, visit www.museum.odense.dk DE Der Porträtmaler Thomas Kluge hat eines der dramatischsten Ereignisse in der Geschichte Odenses abgebildet: Den Mord an König Knut im Jahr 1086. Das Gemälde ist in einer Sonderausstellung des Museums Møntergården zu sehen. Neben dem großen Gemälde zeigt die Sonderausstellung eine Reihe einzigartiger Funde aus der frühesten Geschichte von Odense, wie man sie bisher noch nicht gesehen hat. Odense ist nach Odin benannt weil hier in der Wikingerzeit ein heidnisches Heiligtum lag, an dem man den nordischen Göttern huldigte. Der Ort wurde „Odins Vi“ genannt und hier errichtete König Harald Blauzahn eine imposante Wikingerburg, die die gesamte Umgebung in einen Ort voller Leben und emsigem Markttreiben verwandelte. Ab 980 entwickelte sich Odense von einer kleinen Kultstätte zu einer christlichen Stadt mit Klöstern und Mönchen, mehreren Kirchen, einem Königshof, einem Heiligenkönig und einer sesshaften Bevölkerung. Auch Funde aus der Wikingerburg auf Nonnebakken, vom Bischofsgrab an der Albani Kirche und aus den jüngsten archäologischen Ausgrabungen der Stadt werden gezeigt. 19.05.2017 - 31.03.18 Erfahren Sie mehr auf www.museum.odense.dk


Visitodense 2017
To see the actual publication please follow the link above