Page 50

Svendborg DE 2017

RadURLAUB Svendborg ist ein idealer Ausgangspunkt für Radtouren durch die südfünische Landschaft. Fernab vom lauten Verkehr der Überlandstraßen gibt es überall kleinere Nebenstraßen, und entlang der Küste bieten sich einzigartige Ausblicke über das Inselmeer. TÅSINGE ROUTE SVENDBORGSUND-BRÜCKE Sanfte Hügel, malerische Häuser mit Strohdächern, Straßenstände mit Erdbeeren und Erbsen sowie Übernachtungsmöglichkeiten unter freiem Himmel – das ist Südfünen von seiner allerschönsten Seite! Verschiedene Routenvorschläge Das Buch ’17 Fahrradtouren im Gebiet der Dänischen Südsee’ passt sicherlich in die Kartentasche. Es enthält Karten und detaillierte Beschreibungen der Routen, die 466 km quer durchs ganze Inselmeer verlaufen. Das Buch gibt es in dänischer, deutscher und englischer Sprache. Es kostet DKK 75 und ist im Turistbureauet, Havnepladsen 2, bzw. unter www.bike-ohav.dk erhältlich. INSELMEER-KARTE Die kostenlose Karte über das gesamte Südfünische Inselmeer mit praktischen Informationen, Strecken und Aktivitätsangeboten gibt es auf Dänisch, Deutsch und Englisch, und sie ist im Turistbureauet, Havnepladsen 2, erhältlich. , KM Pililililililililililililililillililililillillillillilillilillilillekrkrrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrrkrrkrkrkrr e ogengegegegegeegegegegegegegegeenenenenegenenenenenenenenenn W dandanddada anandandndnandndanddadnddadaadaadaadaa lsllllllllsllsllslllllslslsslsslssvej R rvyttervrvve Ry erve RyRyRyRyRyRyyttyttytttetttttttetetetererererrvvrvrvevejvejveveejejejej SøSøSøSøSøønder Vornæsv j v nder VVder Vornæsvendndndedendedeer er VoVoVoVoornorrnærnænæsæsæsvæssvesvevejvejejej KoogoKogKoKoogtKoKoKogKogogKogKogKoKoogogtogtgtogoggtgtgtgttgttvt edvvdvdvdvvej Portrtorrtrtrtrtrtthushushuhuhushushussusussussvej vevevee Breg r g reereereereereerereregngegeggeggeggegegegnngnngnngnng ininninningegeegeegeegeegeegeegeveveveveevejevevevevejejjejej TrTroenseTrTroTrroerooenoeensennsesnsseseeseeveveveveej Brararararaa eteteteteteteenveveveej Englaglalalandsdsdsdsdssdssvejejejejej RøRøRøRøød d de ed dededeeleelelelledleleedseddsdssveveveveej S ratrtrtratrtrararaaraandhuse HolmdruHo mddrupp Husep Hus HoHoHolmollmdmlmdlmdmdmdrmddrdrudrruprup pupup HuHusuHususeusesese Fruruersrsrsrststutuevej Hallllllindskovkovvov inindindndsnddskdskoskokskkokovkovovvovvvevevevevee v j Grørørønrørøørøønønønnneneeneevej j Rødb RolRoRolf Kf KraKr RolRolfRoRolfRolf K olfolf Klf olf lf Kra f KraKrKraraakes VV skekeskeeskes Ves s V VeV TinTiTiTiTiTiTiTiT hghghgnghh TiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTinTinTinTinTiniTininiTininTinTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTingngngngngngngngngningningningnTinnTinnTinninininininingghghghghghhghghghghghghghghghnggnggnggnggnggngngghhghhghhghhghhghhghhghhghhavevvevvev ev vevevevevevevevevevevevevevveveveveveveveveveveveveveveveveveveveeveeveeveeveeveveveveevevevevvevvevvevvevvevvevvevvevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevvevvevvevvevveveveveveveveveeveveveveveveveveveveveveeveeveeveveveveveve mmelse MølleMølle lse ammelse Me amme a v j Møleve StStrStSttraStratraramaraammamammama mmmemmelemelelelmelselselslselseelsseese Msee MøMøMølMøMølølleøllølløllelleølllevleleevevveeveevvejejvejejjej Stejlbjbjjergvejvrgve StSteStetejtejejlejjlbjllbjlbjbjebjejejejergergrgvrgvegvevejevejejjej H rorsororrsorrsrsersseseseeskskskskkovovovovv k vejvevejvejejej Bodøvejejejejej Nor orge Norg rge vsvsvsvej amme G m GaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGamGaGaGaGaaGaGaGaGaGaGaGaGaamamamamamamamamamamamamamamamamammmmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmmmmmmmememememememememeememememememememeelNybyv byvyvebybybybybybybybybybyvyvyvyvyvyvyvyvevevevevevejejejjejejejejj akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk nenenenenenenenenenenenenenenenenenenenn Bukkkkkkeh BuBukBukBukukkkkukkkkekkkkekehkehkehkehkeehehhehehh vavavavavavvevevvevevvejejejejejejej Jydevydeveve ydydydydeydeyddevdeveveveveveveeje Huuss HuHuHuuuHuuuususuuusuususussusso Egenappevgenappev genage ppevv p v EgEgEgEgEgEgeEgeEggEgEgegengegeennaennennenanapnaapapappapapappppeppepevpevevvevvevvejejejejejejejejej wsvwsvejvwsvev wswswsvwssvswssvevsvvesvvejveejvejejej ir Madia Maa M dadadadadadg a a MaMaMaMaMaadadadadadadadadMaaMaaMaaMaaMaaMaaMaMaMaMaaddidididididaddaddaddaddadaddadadadadadadadadadadidiidiidiidigdiigigdigdiigigdigdiigdididididididididiggigigigigigigigigigigigigigans sVeVeVeVeVeVeVeVeVeje VeeseVeVeVeVesVesVesestestesstesststtstterggaargrgrgrgrgrgargrgagagaagaade Nyborboryboryboybybo ybybybbyboyboyboborboroborboororororrgvejejejejejejjejejej OdOdOdOdOdOdOdOdOddOddensevs vejnsevejsevejnsnsnsensesesnssevsevseveveeveevevejvejvejejejej Brænddndrændrææræræærænænænænnænænddndndnddesesesesskovovvvvovvovovovvovvvvvvvv L nknkkekeininininkinkninknkenkeknkknkekekekeenkæk rsrsrsrsrsrssvej NyNyNyNyNyNyNyNyNyyNyybororororororororrgvejejejejejjejejej Kogtg vt ev d evevejvevevevejvejvejvejjejejejjej AP. M M P MøMøø .P.PP. MøMøMøMøø lelellllllelellllleeleers Vejejejejejjej TvTveveTvTveTveveveedvejd evedvdvdvdvevejvejejejjej Vornæsvejæ vnæsæsvVornn VoVoVoVoVornrnrnrnrnrnrnVoo vejveveveve VoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVorVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVooVoVoVoVoVoVoVooVoVooVoVooVoVooVoorororororororororrornororororororororrorororororororrnorrnorrnorrnornrnrnrnnærnnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnnrnrnrnrnrnærnrnærnnænænænænænænænænænænænæsænænæænæænænænænænænænæænænæænænæænænæænæænænææsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsvsvæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsvæsæsvæsæsvæsæsvæssvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvevsvvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvvsvsvsvvsvvsvvsvveveveveveveveveveejvejveevevevevevevevejvevevejvevevejvevevejveveejveejveejveejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejjejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejjejejjejjejjej kokoSkoSkSkSkSkkoSkoSkokokokokoovbvbbvbvbvbbvbvbbal e alalllallallllallelleellelleelleevejejejejejejjejejejej Bjernema k mernema kBjernemarksvn ksvejksvejve BjBjBjeBjejeejerernererernrnernrnenenenememaemamamarkararkkrksrksksvksvsvesvejvejvejjejej E v kækækækæk rvrveve EsEsEsEsEsEsksEssEssEsEssEsEsEsEsEskækækækækskkskkskkskskskskækækækækækækækærvrærrærrærrærærærvevevrvrvrvrvrvrvrveveeveeveeveeveveveveje Strandr ndrana d a dgdgdgadegadadde StrStStStStStStStStStStStStStStStStStStStStStSttStStStStStStStrStStrStStrSttStrStSttStrSttStrSttStrSttStrSttStrSttStrSttStrSttStrtStrrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrtrtrtrrtStratrrtrStratrrtrtratrrtrrtratrrtrrtratrrtratrrtratrtrrtrartrarararartranarararararararatrararararararararaarararanraranraranrarararararararararararaaraararaararararararaararararararararaanananananananananananndndananananananandanandanandandnandandandandanndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndnddgdgdndnddnddndnddndndgnddndgndndgndgndgndgdnddndgnddgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdggdgadggdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdggdgdgdggdgdgdgdgdgdgdgdggdggdggagdgagagadgagagadgagagadgagagagagagagagad gadadadgagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagadgagadgagadgadadadadadadadadadadadadadadaddaddaddadadadadadadadadadaddadadadaddaddaddaddaddadaddadaddadadedadededededededededededededeaddedededededededededededededeededededededededededededededee TroensroensroTrTroTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrroerorororororororororoeoeoeoeoeoeoeoeoeoensenenenenenenenensnsensnsnsnsnsnsnsnsesesesesesesesese venseveveve enenenenenenenenensnsnsnsnsnsnsnseseseseseseveveevevevevevevevejejejejejejejejej veved traa ve S dv j ndv StrandStStStStStStStStStStStStSttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrararararararararararaandanananananananananananndndvndndndndndndndnddvdvdvdvdvdvvdvedvvdvdvdvvejejveveveveveveejej Strandvv trarandrandrandnddvejdvejvevej StStStrStStrtrtStratratrranarananandnandanndvdndvdvdvedvedvdvevejevejejjejj Nørrrrrrrrrerrrrererereeskskskskskskskkovovovovovvovvovvvvvvvvvvvvvvvvejejejejejejjejejej Tørvrvrvrvrvrvrvrv TøTøTøTøTøTøTøTø mosevørvem ejv v øTøTøTø vemosevv o vejveve TøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTørørørørørørøTøørøTøøTøøTøTøøTøTøøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTørørvrvrvrvrvrørvrvrvrørvrvørørørørørørørørørørørørørørørørørørverveevevevevevevevrvvrvrvrvvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvevememememememememeveeveveveevevevevevevevevevevevevevevevevevevevev memomomomomomomomomomomomemmememmemememememememememememememememememememosososososososososososomoomoomoomomoomomomomomomomomomomomomomomomomososeseseseseseseoseseseseosesesesossosossosossososososososososososososososososososesevvevevevevevevevevsevevevevsevevevevseveveveseeseeseseeseseeseseseseseseseseseseseseseseseseseveveveveveveveveveeveveveveevvevevevvevvevvevevvevevevevevevevevevevevvejvejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejvejejejvejejvejveejveveeveveveeveveveevevevevevevevevevevevevevevev jejjejjejjejjejejjejejejejejejejejejejejejejejejej amr m lelel S mmelsa ev mm tr vevev sevejevejejejj ev StStStStrStStStSttStSttStSttratrtrtrtrtrtrtrtrtrtratrrararaarararararaaraaraamamamamammamamamamammamamamamamamammamamammmmmmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmememeemememememememememeelelelelelelelselellellellelelselelellsellslslslslslslslslselslslslslslslslslslseseseseseseseseseseseseseseseseseseeseseeseseseeseevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevvevvevevevevevevvevevevvevevevevevejveejveveeveveeveveveveveveveveveveeveveejejejejejejejejejejejejejejjejjejejejejejejejejejejejj Nørrrrerrrrerrrereesksksksk jejejejejejejejejej S olololololololoots e n allalalalallleleleleleleeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennennennenennenenenenenenenenenenenn GrGrGrGrGrrønønønnn oememoemmomomooses ve ev je Tveveveveveedvejvejvevejvevejvejvejej Mølølølmlm r ar kvksksvksvsvj vhusvsvhuhushuhuusvsussvvsvveje VievV evejevejve ViViViVieViVieVievievveevvevevevejjvejejjej Ørbbrbbrbbæ vev j kvæk ekveækvkvkækkvkvkvevejejejvejejejjej KoK bb rererererererrbæb kæ svvsvsvsvvej Fåb r bo Fååbåbåborgvvborgvejejeje orgrggvvgveej FåFåFåFåbåbåFåbåbbobåbåboboorbooboobororgorgrorgrgvgrggrgvgvegvgvgvevejejveveejejejejejejejejejejjejejejej Broorororooroovo ejejenjenejejejejejjenjeennen Berggm ergerrgmrgmananan Chr a riririsstisisttstititiaiaiansm nddnddevev inindindnddndedevdeevvevveje Odensevedenseveve dedendedeensensennsensnssevsevseeveeveeveveveveej RinR ng g N RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiininingingingng gngnggng Norororororrd RingR ging RiRiRiRiRinRiRiRiRiRiinginininingnggngngnggng NoNoNo NoNoNoNoo drddrddrdrdrdrdrdrdrdrddrd Rininining N d ordd NoNoNoNororrdordrdrdrdrdrd undSunddbb SuSuSuSunSunSunundundndundndbndbnddndbdbdbdbdbbrovev je Sundbrov Sunddbbrovebrovejrovejve SuSuSuSunSunSunundundundndbndbndbdbrdbrdbrbrobrobrorovrovbrovovevoveovevejejvejvejjejejvejej vendbrodbrovrdbroo bdSundbSundbroved SuSuSundndndndbrbrbrbrorovrov rovoveveveveejejej S ndbrovndbrovu vov unddndbbrovejovej unununundundundndbndbndbdbrdbrdbrbrobrobroorov rovbrovveovvoveveovevevejvejvejvejejejej endborg N Vindeby lads Troense Bregninge Lundby Strammelse Landet Svendborg ira gmgma ke 2 km 1 : 50 000 N T oroe Troeo TrTrTrTrorTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrorororororororororororororoeoeoeoeoeoeoe ereeskskskskskskkskskkovvvvvvvv ovovovvovovvvvovvvvovvvvvvvvvvvvvve a irrkkkkkkkkkkkkkrk irk kkkkkkkkkkk K ejejejejejej Elvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvivr Sydfyn Roadbook_nye_POI_2.indd 17 24/11/2014 15:11:24 BREGNINGE KIRKE VALDEMARS SLOT AMBROSIUS EICHE NØRRRESKOVEN - WALD LANDET FRIEDHOF VINDEBY JACHTHAFEN DER ALTER SKIPPERORT TROENSE TAASINGE MUSEUM 50 Aktive Erlebnisse


Svendborg DE 2017
To see the actual publication please follow the link above