Page 50

Svendborg 2017 EN

CyclingHOLIDAY Svendborg is the perfect starting point for cycling trips around South Funen. Let loose on the open country roads, take in the spectacular views of the archipelago, and enjoy South Funen at its best; rolling hills, thatched houses, roadside stalls selling strawberries and peas – and there are plenty of options if you wish to spend the night outdoors. More Route Suggestions The book 17 Cycling Routes around the South Fyn Archipelago A TRIP TO TÅSINGE THE SVENDBORGSUND BRIDGE fits perfectly in the map holder. The book includes maps and detailed route descriptions of a total of 466 km of routes around the archipelago. Available in Danish, German, and English, the book costs 75 DKK and can be purchased at the Svendborg Tourist Oce at Havnepladsen 2, and at www.bike-ohav.dk THE ARCHIPELAGO MAP A free map of the South Funen Archipelago is also available in Danish, German, and English, and provides details on local facilities, routes and trip suggestions. It can be picked up at the Svendborg Tourist Oce at Havnepladsen 2. , KM Pililililililililililililililillililililillillillillilillilillilillekrkrrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrrkrrkrkrkrr e ogengegegegegeegegegegegegegegeenenenenegenenenenenenenenenn W dandanddada anandandndnandndanddadnddadaadaadaadaa lsllllllllsllsllslllllslslsslsslssvej R rvyttervrvve Ry erve RyRyRyRyRyRyyttyttytttetttttttetetetererererrvvrvrvevejvejveveejejejej SøSøSøSøSøønder Vornæsv j v nder VVder Vornæsvendndndedendedeer er VoVoVoVoornorrnærnænæsæsæsvæssvesvevejvejejej KoogoKogKoKoogtKoKoKogKogogKogKogKoKoogogtogtgtogoggtgtgtgttgttvt edvvdvdvdvvej Portrtorrtrtrtrtrtthushushuhuhushushussusussussvej vevevee Breg r g reereereereereerereregngegeggeggeggegegegnngnngnngnng ininninningegeegeegeegeegeegeegeveveveveevejevevevevejejjejej TrTroenseTrTroTrroerooenoeensennsesnsseseeseeveveveveej Brararararaa eteteteteteteenveveveej Englaglalalandsdsdsdsdssdssvejejejejej RøRøRøRøød d de ed dededeeleelelelledleleedseddsdssveveveveej S ratrtrtratrtrararaaraandhuse HolmdruHo mddrupp Husep Hus HoHoHolmollmdmlmdlmdmdmdrmddrdrudrruprup pupup HuHusuHususeusesese Fruruersrsrsrststutuevej Hallllllindskovkovvov inindindndsnddskdskoskokskkokovkovovvovvvevevevevee v j Grørørønrørøørøønønønnneneeneevej j Rødb RolRoRolf Kf KraKr RolRolfRoRolfRolf K olfolf Klf olf lf Kra f KraKrKraraakes VV skekeskeeskes Ves s V VeV TinTiTiTiTiTiTiTiT hghghgnghh TiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTinTinTinTinTiniTininiTininTinTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTingngngngngngngngngningningningnTinnTinnTinninininininingghghghghghhghghghghghghghghghnggnggnggnggnggngngghhghhghhghhghhghhghhghhghhavevvevvev ev vevevevevevevevevevevevevevveveveveveveveveveveveveveveveveveveveeveeveeveeveeveveveveevevevevvevvevvevvevvevvevvevvevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevvevvevvevvevveveveveveveveveeveveveveveveveveveveveveeveeveeveveveveveve mmelse MølleMølle lse ammelse Me amme a v j Møleve StStrStSttraStratraramaraammamammama mmmemmelemelelelmelselselslselseelsseese Msee MøMøMølMøMølølleøllølløllelleølllevleleevevveeveevvejejvejejjej Stejlbjbjjergvejvrgve StSteStetejtejejlejjlbjllbjlbjbjebjejejejergergrgvrgvegvevejevejejjej H rorsororrsorrsrsersseseseeskskskskkovovovovv k vejvevejvejejej Bodøvejejejejej Nor orge Norg rge vsvsvsvej amme G m GaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGamGaGaGaGaaGaGaGaGaGaGaGaGaamamamamamamamamamamamamamamamamammmmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmmmmmmmememememememememeememememememememeelNybyv byvyvebybybybybybybybybybyvyvyvyvyvyvyvyvevevevevevejejejjejejejejj akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk nenenenenenenenenenenenenenenenenenenenn Bukkkkkkeh BuBukBukBukukkkkukkkkekkkkekehkehkehkehkeehehhehehh vavavavavavvevevvevevvejejejejejejej Jydevydeveve ydydydydeydeyddevdeveveveveveveeje Huuss HuHuHuuuHuuuususuuusuususussusso Egenappevgenappev genage ppevv p v EgEgEgEgEgEgeEgeEggEgEgegengegeennaennennenanapnaapapappapapappppeppepevpevevvevvevvejejejejejejejejej wsvwsvejvwsvev wswswsvwssvswssvevsvvesvvejveejvejejej ir Madia Maa M dadadadadadg a a MaMaMaMaMaadadadadadadadadMaaMaaMaaMaaMaaMaaMaMaMaMaaddidididididaddaddaddaddadaddadadadadadadadadadadidiidiidiidigdiigigdigdiigigdigdiigdididididididididiggigigigigigigigigigigigigigans sVeVeVeVeVeVeVeVeVeje VeeseVeVeVeVesVesVesestestesstesststtstterggaargrgrgrgrgrgargrgagagaagaade Nyborboryboryboybybo ybybybbyboyboyboborboroborboororororrgvejejejejejejjejejej OdOdOdOdOdOdOdOdOddOddensevs vejnsevejsevejnsnsnsensesesnssevsevseveveeveevevejvejvejejejej Brænddndrændrææræræærænænænænnænænddndndnddesesesesskovovvvvovvovovovvovvvvvvvv L nknkkekeininininkinkninknkenkeknkknkekekekeenkæk rsrsrsrsrsrssvej NyNyNyNyNyNyNyNyNyyNyybororororororororrgvejejejejejjejejej Kogtg vt ev d evevejvevevevejvejvejvejjejejejjej AP. M M P MøMøø .P.PP. MøMøMøMøø lelellllllelellllleeleers Vejejejejejjej TvTveveTvTveTveveveedvejd evedvdvdvdvevejvejejejjej Vornæsvejæ vnæsæsvVornn VoVoVoVoVornrnrnrnrnrnrnVoo vejveveveve VoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVorVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVooVoVoVoVoVoVoVooVoVooVoVooVoVooVoorororororororororrornororororororororrorororororororrnorrnorrnorrnornrnrnrnnærnnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnnrnrnrnrnrnærnrnærnnænænænænænænænænænænænæsænænæænæænænænænænænænæænænæænænæænænæænæænænææsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsvsvæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsvæsæsvæsæsvæsæsvæssvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvevsvvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvvsvsvsvvsvvsvvsvveveveveveveveveveejvejveevevevevevevevejvevevejvevevejvevevejveveejveejveejveejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejjejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejjejejjejjejjej kokoSkoSkSkSkSkkoSkoSkokokokokoovbvbbvbvbvbbvbvbbal e alalllallallllallelleellelleelleevejejejejejejjejejejej Bjernema k mernema kBjernemarksvn ksvejksvejve BjBjBjeBjejeejerernererernrnernrnenenenememaemamamarkararkkrksrksksvksvsvesvejvejvejjejej E v kækækækæk rvrveve EsEsEsEsEsEsksEssEssEsEssEsEsEsEsEskækækækækskkskkskkskskskskækækækækækækækærvrærrærrærrærærærvevevrvrvrvrvrvrvrveveeveeveeveeveveveveje Strandr ndrana d a dgdgdgadegadadde StrStStStStStStStStStStStStStStStStStStStStStSttStStStStStStStrStStrStStrSttStrStSttStrSttStrSttStrSttStrSttStrSttStrSttStrSttStrtStrrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrtrtrtrrtStratrrtrStratrrtrtratrrtrrtratrrtrrtratrrtratrrtratrtrrtrartrarararartranarararararararatrararararararararaarararanraranraranrarararararararararararaaraararaararararararaararararararararaanananananananananananndndananananananandanandanandandnandandandandanndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndnddgdgdndnddnddndnddndndgnddndgndndgndgndgndgdnddndgnddgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdggdgadggdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdggdgdgdggdgdgdgdgdgdgdgdggdggdggagdgagagadgagagadgagagadgagagagagagagagad gadadadgagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagadgagadgagadgadadadadadadadadadadadadadadaddaddaddadadadadadadadadadaddadadadaddaddaddaddaddadaddadaddadadedadededededededededededededeaddedededededededededededededeededededededededededededededee TroensroensroTrTroTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrroerorororororororororoeoeoeoeoeoeoeoeoeoensenenenenenenenensnsensnsnsnsnsnsnsnsesesesesesesesese v enseveveve enenenenenenenenensnsnsnsnsnsnsnseseseseseseveveevevevevevevevejejejejejejejejej veved traa ve S dv j ndv StrandStStStStStStStStStStStStSttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrararararararararararaandanananananananananananndndvndndndndndndndnddvdvdvdvdvdvvdvedvvdvdvdvvejejveveveveveveejej Strandvv trarandrandrandnddvejdvejvevej StStStrStStrtrtStratratrranarananandnandanndvdndvdvdvedvedvdvevejevejejjejj Nørrrrrrrrrerrrrererereeskskskskskskskkovovovovovvovvovvvvvvvvvvvvvvvvejejejejejejjejejej Tørvrvrvrvrvrvrvrv TøTøTøTøTøTøTøTø mosevørvem ejv v øTøTøTø vemosevv o vejveve TøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTørørørørørørøTøørøTøøTøøTøTøøTøTøøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTørørvrvrvrvrvrørvrvrvrørvrvørørørørørørørørørørørørørørørørørørverveevevevevevevevrvvrvrvrvvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvevememememememememeveeveveveevevevevevevevevevevevevevevevevevevevev memomomomomomomomomomomomemmememmemememememememememememememememememememosososososososososososomoomoomoomomoomomomomomomomomomomomomomomomomososeseseseseseseoseseseseosesesesossosossosossososososososososososososososososososesevvevevevevevevevevsevevevevsevevevevseveveveseeseeseseeseseeseseseseseseseseseseseseseseseseseveveveveveveveveveeveveveveevvevevevvevvevvevevvevevevevevevevevevevevvejvejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejvejejejvejejvejveejveveeveveveeveveveevevevevevevevevevevevevevevev jejjejjejjejjejejjejejejejejejejejejejejejejejejej amr m lelel S mmelsa ev mm tr vevev sevejevejejejj ev StStStStrStStStSttStSttStSttratrtrtrtrtrtrtrtrtrtratrrararaarararararaaraaraamamamamammamamamamammamamamamamamammamamammmmmmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmememeemememememememememeelelelelelelelselellellellelelselelellsellslslslslslslslslselslslslslslslslslslseseseseseseseseseseseseseseseseseseeseseeseseseeseevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevvevvevevevevevevvevevevvevevevevevejveejveveeveveeveveveveveveveveveveeveveejejejejejejejejejejejejejejjejjejejejejejejejejejejejj Nørrrrerrrrerrrereesksksksk jejejejejejejejejej S olololololololoots e n allalalalallleleleleleleeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennennennenennenenenenenenenenenenenn GrGrGrGrGrrønønønnn oememoemmomomooses ve ev je Tveveveveveedvejvejvevejvevejvejvejej Mølølølmlm r ar kvksksvksvsvj vhusvsvhuhushuhuusvsussvvsvveje VievV evejevejve ViViViVieViVieVievievveevvevevevejjvejejjej Ørbbrbbrbbæ vev j kvæk ekveækvkvkækkvkvkvevejejejvejejejjej KoK bb rererererererrbæb kæ svvsvsvsvvej Fåb r bo Fååbåbåborgvvborgvejejeje orgrggvvgveej FåFåFåFåbåbåFåbåbbobåbåboboorbooboobororgorgrorgrgvgrggrgvgvegvgvgvevejejveveejejejejejejejejejejjejejejej Broorororooroovo ejejenjenejejejejejjenjeennen Berggm ergerrgmrgmananan Chr a riririsstisisttstititiaiaiansm nddnddevev inindindnddndedevdeevvevveje Odensevedenseveve dedendedeensensennsensnssevsevseeveeveeveveveveej RinR ng g N RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiininingingingng gngnggng Norororororrd RingR ging RiRiRiRiRinRiRiRiRiRiinginininingnggngngnggng NoNoNo NoNoNoNoo drddrddrdrdrdrdrdrdrdrddrd Rininining N d ordd NoNoNoNororrdordrdrdrdrdrd undSunddbb SuSuSuSunSunSunundundndundndbndbnddndbdbdbdbdbbrovev je Sundbrov Sunddbbrovebrovejrovejve SuSuSuSunSunSunundundundndbndbndbdbrdbrdbrbrobrobrorovrovbrovovevoveovevejejvejvejjejejvejej vendbrodbrovrdbroo bdSundbSundbroved SuSuSundndndndbrbrbrbrorovrov rovoveveveveejejej S ndbrovndbrovu vov unddndbbrovejovej unununundundundndbndbndbdbrdbrdbrbrobrobroorov rovbrovveovvoveveovevevejvejvejvejejejej endborg N Vindeby lads Troense Bregninge Lundby Strammelse Landet Svendborg ira gmgma ke 2 km 1 : 50 000 N T oroe Troeo TrTrTrTrorTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrorororororororororororororoeoeoeoeoeoeoe ereeskskskskskskkskskkovvvvvvvv ovovovvovovvvvovvvvovvvvvvvvvvvvvve a irrkrk irk k K ejejejejejej Elvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvivr Sydfyn Roadbook_nye_POI_2.indd 17 24/11/2014 15:11:24 BREGNINGE CHURCH VALDEMARS CASTLE THE AMBROSIUS OAK NØRRESKOVEN FOREST LANDET CEMETERY VINDEBY MARINA THE OLD SKIPPERS’ TOWN OF TROENSE TAASINGE MUSEUM 50 Outdor Experiences


Svendborg 2017 EN
To see the actual publication please follow the link above