Page 50

Svendborg 2017 DK

CykelFERIE Svendborg er et ideelt udgangspunkt for cykelture i det sydfynske. Overalt er der mindre veje væk fra landevejenes trafik, og langs kysten er der en enestående udsigt over øhavet. Bløde bakker, idylliske stråtækte huse, vejboder med jordbær og ærter og skønne overnatningsmuligheder i det fri - det er Sydfyn, når det er allerbedst! Flere forslag til ruter Bogen ’17 Cykelture omkring Det sydfynske Øhav’ passer lige ned i kortholderen. Bogen indeholder kort og detaljerede TÅSINGE TUREN SVENDBORGSUNDBROEN beskrivelser af ruterne, der strækker sig 466 km rundt om hele øhavet. Bogen findes på dansk, tysk og engelsk, koster 75 kr. og kan købes på Turistbureauet, Havnepladsen 2, eller på www.bike-ohav.dk OPLEVELSESKORT Et gratis kort over hele det sydfynske øhav med faciliteter i området, ruter og forslag til oplevelser. Hent det på Turistbureauet på Havnepladsen 2. , KM Pililililililililililililililillililililillillillillilillilillilillekrkrrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrrkrrkrkrkrr e ogengegegegegeegegegegegegegegeenenenenegenenenenenenenenenn W dandanddada anandandndnandndanddadnddadaadaadaadaa lsllllllllsllsllslllllslslsslsslssvej R rvyttervrvve Ry erve RyRyRyRyRyRyyttyttytttetttttttetetetererererrvvrvrvevejvejveveejejejej SøSøSøSøSøønder Vornæsv j v nder VVder Vornæsvendndndedendedeer er VoVoVoVoornorrnærnænæsæsæsvæssvesvevejvejejej KoogoKogKoKoogtKoKoKogKogogKogKogKoKoogogtogtgtogoggtgtgtgttgttvt edvvdvdvdvvej Portrtorrtrtrtrtrtthushushuhuhushushussusussussvej vevevee Breg r g reereereereereerereregngegeggeggeggegegegnngnngnngnng ininninningegeegeegeegeegeegeegeveveveveevejevevevevejejjejej TrTroenseTrTroTrroerooenoeensennsesnsseseeseeveveveveej Brararararaa eteteteteteteenveveveej Englaglalalandsdsdsdsdssdssvejejejejej RøRøRøRøød d de ed dededeeleelelelledleleedseddsdssveveveveej S ratrtrtratrtrararaaraandhuse HolmdruHo mddrupp Husep Hus HoHoHolmollmdmlmdlmdmdmdrmddrdrudrruprup pupup HuHusuHususeusesese Fruruersrsrsrststutuevej Hallllllindskovkovvov inindindndsnddskdskoskokskkokovkovovvovvvevevevevee v j Grørørønrørøørøønønønnneneeneevej j Rødb RolRoRolf Kf KraKr RolRolfRoRolfRolf K olfolf Klf olf lf Kra f KraKrKraraakes VV skekeskeeskes Ves s V VeV TinTiTiTiTiTiTiTiT hghghgnghh TiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTinTinTinTinTiniTininiTininTinTiTiTiTiTiTiTiTiTiTiTingngngngngngngngngningningningnTinnTinnTinninininininingghghghghghhghghghghghghghghghnggnggnggnggnggngngghhghhghhghhghhghhghhghhghhavevvevvev ev vevevevevevevevevevevevevevveveveveveveveveveveveveveveveveveveveeveeveeveeveeveveveveevevevevvevvevvevvevvevvevvevvevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevvevvevvevvevveveveveveveveveeveveveveveveveveveveveveeveeveeveveveveveve mmelse MølleMølle lse ammelse Me amme a v j Møleve StStrStSttraStratraramaraammamammama mmmemmelemelelelmelselselslselseelsseese Msee MøMøMølMøMølølleøllølløllelleølllevleleevevveeveevvejejvejejjej Stejlbjbjjergvejvrgve StSteStetejtejejlejjlbjllbjlbjbjebjejejejergergrgvrgvegvevejevejejjej H rorsororrsorrsrsersseseseeskskskskkovovovovv k vejvevejvejejej Bodøvejejejejej Nor orge Norg rge vsvsvsvej amme G m GaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGamGaGaGaGaaGaGaGaGaGaGaGaGaamamamamamamamamamamamamamamamamammmmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmmmmmmmememememememememeememememememememeelNybyv byvyvebybybybybybybybybybyvyvyvyvyvyvyvyvevevevevevejejejjejejejejj akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk nenenenenenenenenenenenenenenenenenenenn Bukkkkkkeh BuBukBukBukukkkkukkkkekkkkekehkehkehkehkeehehhehehh vavavavavavvevevvevevvejejejejejejej Jydevydeveve ydydydydeydeyddevdeveveveveveveeje Huuss HuHuHuuuHuuuususuuusuususussusso Egenappevgenappev genage ppevv p v EgEgEgEgEgEgeEgeEggEgEgegengegeennaennennenanapnaapapappapapappppeppepevpevevvevvevvejejejejejejejejej wsvwsvejvwsvev wswswsvwssvswssvevsvvesvvejveejvejejej ir Madia Maa M dadadadadadg a a MaMaMaMaMaadadadadadadadadMaaMaaMaaMaaMaaMaaMaMaMaMaaddidididididaddaddaddaddadaddadadadadadadadadadadidiidiidiidigdiigigdigdiigigdigdiigdididididididididiggigigigigigigigigigigigigigans sVeVeVeVeVeVeVeVeVeje VeeseVeVeVeVesVesVesestestesstesststtstterggaargrgrgrgrgrgargrgagagaagaade Nyborboryboryboybybo ybybybbyboyboyboborboroborboororororrgvejejejejejejjejejej OdOdOdOdOdOdOdOdOddOddensevs vejnsevejsevejnsnsnsensesesnssevsevseveveeveevevejvejvejejejej Brænddndrændrææræræærænænænænnænænddndndnddesesesesskovovvvvovvovovovvovvvvvvvv L nknkkekeininininkinkninknkenkeknkknkekekekeenkæk rsrsrsrsrsrssvej NyNyNyNyNyNyNyNyNyyNyybororororororororrgvejejejejejjejejej Kogtg vt ev d evevejvevevevejvejvejvejjejejejjej AP. M M P MøMøø .P.PP. MøMøMøMøø lelellllllelellllleeleers Vejejejejejjej TvTveveTvTveTveveveedvejd evedvdvdvdvevejvejejejjej Vornæsvejæ vnæsæsvVornn VoVoVoVoVornrnrnrnrnrnrnVoo vejveveveve VoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVorVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVooVoVoVoVoVoVoVooVoVooVoVooVoVooVoorororororororororrornororororororororrorororororororrnorrnorrnorrnornrnrnrnnærnnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnnrnrnrnrnrnærnrnærnnænænænænænænænænænænænæsænænæænæænænænænænænænæænænæænænæænænæænæænænææsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsvsvæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsæsvæsæsvæsæsvæsæsvæssvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvevsvvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvvsvsvsvvsvvsvvsvveveveveveveveveveejvejveevevevevevevevejvevevejvevevejvevevejveveejveejveejveejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejjejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejjejejjejjejjej kokoSkoSkSkSkSkkoSkoSkokokokokoovbvbbvbvbvbbvbvbbal e alalllallallllallelleellelleelleevejejejejejejjejejejej Bjernema k mernema kBjernemarksvn ksvejksvejve BjBjBjeBjejeejerernererernrnernrnenenenememaemamamarkararkkrksrksksvksvsvesvejvejvejjejej E v kækækækæk rvrveve EsEsEsEsEsEsksEssEssEsEssEsEsEsEsEskækækækækskkskkskkskskskskækækækækækækækærvrærrærrærrærærærvevevrvrvrvrvrvrvrveveeveeveeveeveveveveje Strandr ndrana d a dgdgdgadegadadde StrStStStStStStStStStStStStStStStStStStStStStSttStStStStStStStrStStrStStrSttStrStSttStrSttStrSttStrSttStrSttStrSttStrSttStrSttStrtStrrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrtrtrtrrtStratrrtrStratrrtrtratrrtrrtratrrtrrtratrrtratrrtratrtrrtrartrarararartranarararararararatrararararararararaarararanraranraranrarararararararararararaaraararaararararararaararararararararaanananananananananananndndananananananandanandanandandnandandandandanndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndnddgdgdndnddnddndnddndndgnddndgndndgndgndgndgdnddndgnddgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdggdgadggdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdggdgdgdggdgdgdgdgdgdgdgdggdggdggagdgagagadgagagadgagagadgagagagagagagagad gadadadgagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagadgagadgagadgadadadadadadadadadadadadadadaddaddaddadadadadadadadadadaddadadadaddaddaddaddaddadaddadaddadadedadededededededededededededeaddedededededededededededededeededededededededededededededee TroensroensroTrTroTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrroerorororororororororoeoeoeoeoeoeoeoeoeoensenenenenenenenensnsensnsnsnsnsnsnsnsesesesesesesesese v enseveveve enenenenenenenenensnsnsnsnsnsnsnseseseseseseveveevevevevevevevejejejejejejejejej veved traa ve S dv j ndv StrandStStStStStStStStStStStStSttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrararararararararararaandanananananananananananndndvndndndndndndndnddvdvdvdvdvdvvdvedvvdvdvdvvejejveveveveveveejej Strandvv trarandrandrandnddvejdvejvevej StStStrStStrtrtStratratrranarananandnandanndvdndvdvdvedvedvdvevejevejejjejj Nørrrrrrrrrerrrrererereeskskskskskskskkovovovovovvovvovvvvvvvvvvvvvvvvejejejejejejjejejej Tørvrvrvrvrvrvrvrv TøTøTøTøTøTøTøTø mosevørvem ejv v øTøTøTø vemosevv o vejveve TøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTørørørørørørøTøørøTøøTøøTøTøøTøTøøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTøTørørvrvrvrvrvrørvrvrvrørvrvørørørørørørørørørørørørørørørørørørverveevevevevevevevrvvrvrvrvvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvevememememememememeveeveveveevevevevevevevevevevevevevevevevevevevev memomomomomomomomomomomomemmememmemememememememememememememememememememosososososososososososomoomoomoomomoomomomomomomomomomomomomomomomomososeseseseseseseoseseseseosesesesossosossosossososososososososososososososososososesevvevevevevevevevevsevevevevsevevevevseveveveseeseeseseeseseeseseseseseseseseseseseseseseseseseveveveveveveveveveeveveveveevvevevevvevvevvevevvevevevevevevevevevevevvejvejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejvejejejvejejvejveejveveeveveveeveveveevevevevevevevevevevevevevevev jejjejjejjejjejejjejejejejejejejejejejejejejejejej amr m lelel S mmelsa ev mm tr vevev sevejevejejejj ev StStStStrStStStSttStSttStSttratrtrtrtrtrtrtrtrtrtratrrararaarararararaaraaraamamamamammamamamamammamamamamamamammamamammmmmmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmememeemememememememememeelelelelelelelselellellellelelselelellsellslslslslslslslslselslslslslslslslslslseseseseseseseseseseseseseseseseseseeseseeseseseeseevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevvevvevevevevevevvevevevvevevevevevejveejveveeveveeveveveveveveveveveveeveveejejejejejejejejejejejejejejjejjejejejejejejejejejejejj Nørrrrerrrrerrrereesksksksk jejejejejejejejejej S olololololololoots e n allalalalallleleleleleleeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennennennenennenenenenenenenenenenenn GrGrGrGrGrrønønønnn oememoemmomomooses ve ev je Tveveveveveedvejvejvevejvevejvejvejej Mølølølmlm r ar kvksksvksvsvj vhusvsvhuhushuhuusvsussvvsvveje VievV evejevejve ViViViVieViVieVievievveevvevevevejjvejejjej Ørbbrbbrbbæ vev j kvæk ekveækvkvkækkvkvkvevejejejvejejejjej KoK bb rererererererrbæb kæ svvsvsvsvvej Fåb r bo Fååbåbåborgvvborgvejejeje orgrggvvgveej FåFåFåFåbåbåFåbåbbobåbåboboorbooboobororgorgrorgrgvgrggrgvgvegvgvgvevejejveveejejejejejejejejejejjejejejej Broorororooroovo ejejenjenejejejejejjenjeennen Berggm ergerrgmrgmananan Chr a riririsstisisttstititiaiaiansm nddnddevev inindindnddndedevdeevvevveje Odensevedenseveve dedendedeensensennsensnssevsevseeveeveeveveveveej RinR ng g N RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiininingingingng gngnggng Norororororrd RingR ging RiRiRiRiRinRiRiRiRiRiinginininingnggngngnggng NoNoNo NoNoNoNoo drddrddrdrdrdrdrdrdrdrddrd Rininining N d ordd NoNoNoNororrdordrdrdrdrdrd undSunddbb SuSuSuSunSunSunundundndundndbndbnddndbdbdbdbdbbrovev je Sundbrov Sunddbbrovebrovejrovejve SuSuSuSunSunSunundundundndbndbndbdbrdbrdbrbrobrobrorovrovbrovovevoveovevejejvejvejjejejvejej vendbrodbrovrdbroo bdSundbSundbroved SuSuSundndndndbrbrbrbrorovrov rovoveveveveejejej S ndbrovndbrovu vov unddndbbrovejovej unununundundundndbndbndbdbrdbrdbrbrobrobroorov rovbrovveovvoveveovevevejvejvejvejejejej endborg N Vindeby lads Troense Bregninge Lundby Strammelse Landet Svendborg ira gmgma ke 2 km 1 : 50 000 N T oroe Troeo TrTrTrTrorTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrorororororororororororororoeoeoeoeoeoeoe ereeskskskskskskkskskkovvvvvvvv ovovovvovovvvvovvvvovvvvvvvvvvvvvve a irrkrk irk k K ejejejejejej Elvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvivr Sydfyn Roadbook_nye_POI_2.indd 17 24/11/2014 15:11:24 BREGNINGE KIRKE VALDEMARS SLOT AMBROSIUS EGEN NØRRRESKOVEN LANDET KIRKEGÅRD VINDEBY LYSTBÅDEHAVN DEN GAMLE SKIPPERBY TROENSE TAASINGE MUSEUM 50 Aktive oplevelser


Svendborg 2017 DK
To see the actual publication please follow the link above